آخرین اخبار

امام جمعه موقت شهر سامان:

دغدغه مهم رهبر در راستاي انتخابات مشارکت حداکثري و برگزاري انتخابات سالم است امام جمعه موقت شهر سامانبا بيان اينکه نتخاباب و مسائل سياسي خارجي و داخلي کشور بسيار مهم بوده است ، ابراز کرد: مهم ترين محور سخنان رهبر اهميت مسائل اقتصادي و معيشتي ، لزوم فعاليت جدي مسئولان کشور و استفاده از ظرفيت هاي اقتصادي که يک نقطه کليدي و داراي اولويت در کشور است .

امام جمعه موقت شهر سامان:

دغدغه مهم رهبر در راستاي انتخابات مشارکت حداکثري و برگزاري انتخابات سالم است امام جمعه موقت شهر سامانبا بيان اينکه نتخاباب و مسائل سياسي خارجي و داخلي کشور بسيار مهم بوده است ، ابراز کرد: مهم ترين محور سخنان رهبر اهميت مسائل اقتصادي و معيشتي ، لزوم فعاليت جدي مسئولان کشور و استفاده از ظرفيت هاي اقتصادي که يک نقطه کليدي و داراي اولويت در کشور است .

وقتي آب مايه حيات نيست! / مردم سوادجان شاکي از وضعيت نامناسب بهداشتي کانال آب/ مسئولين فکر چاره نيستند مردم سوادجان از وضعيت نامناسب بهداشتي کانال آب روستاي سوادجان شاکي هستند و اين در حالي است که مسئلين قول هاي براي بر طرف کردن اين مشکل داده اند اما تاکنون اجرايي نشده است.
اخبار شهرستان سامان
اخبار ورزشی
اقتصادی