شهردار سامان خبر داد:

50 کوچه در شهر سامان آسفالت مي شود شهردار سامان از آسفالت 50 کوچه در شهر سامان در سال جاري خبر داد و گفت: که معادل 50 هزار متر مربع وبا اعتبار داخلي نزديک 7 ميليارد ريال است.

شهردار سامان خبر داد:

50 کوچه در شهر سامان آسفالت مي شود شهردار سامان از آسفالت 50 کوچه در شهر سامان در سال جاري خبر داد و گفت: که معادل 50 هزار متر مربع وبا اعتبار داخلي نزديک 7 ميليارد ريال است.

گلايه برادر شهيد سيامک کبيري

کتاب شعري که هيچگاه منتشر نشد برادر شهيد سيامک کبيري با بيان اينکه شعرهاي برادرم تاکنون چاپ نشده است، عنوان کرد: دليل چاپ نشدن کتاب شعر برادرم نداشتن بودجه بوده است.