انسجام و اتحاد رزمندگان فتح خرمشهر را رقم زد داريوش رياحي از آزادگان شهرستان سامان گفت: مهم ترين عامل پيروزي فتح خرمشهر انسجام و اتحاد رزمندگان بوده است.

انسجام و اتحاد رزمندگان فتح خرمشهر را رقم زد داريوش رياحي از آزادگان شهرستان سامان گفت: مهم ترين عامل پيروزي فتح خرمشهر انسجام و اتحاد رزمندگان بوده است.

فرماندار شهرستان سامان خبر داد

افزايش 25 درصدي مشارکت مردم شهرستان سامان در انتخابات فرماندار سامان از مشارکت 90 درصدي مردم اين شهرستان در انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا خبر داد و گفت: اين ميزان مشارکت نسبت به مشابه گذشته 26 درصد رشد نشان مي دهد.
اخبار شهرستان سامان
اخبار ورزشی
اقتصادی